Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marc-home (versie april 2024)

Wanneer een Klant een Product via de Website van een Zakelijke Aanbieder bestelt dan wel koopt, dient de Klant akkoord te gaan met (i) de algemene voorwaarden van de Zakelijke Aanbieder (welke algemene voorwaarden dienen te voldoen aan de waarborgen van de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg) en (ii) deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Marc-home die van toepassing zijn tussen Marc-home en de Klant.

Marc-home: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marc-home.BV, statutair gevestigd te Elst op Kleine Molenstraat 1A 6661 EC, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 09032639 en met BTW-nummer: NL008499354B01.

Evaluatiesysteem: het evaluatiesysteem waarmee Klanten op de Website de Producten en/of de Zakelijke Aanbieders kunnen waarderen.

Klant: een (rechts)persoon die overgaat tot de aanschaf van een Product via de Website. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Aanbieder en de Klant bij aankoop van een Product.

Leverancier: de partij waarmee Marc-home een overeenkomst heeft gesloten.

Product(en): alle producten die op de Website door Zakelijke Aanbieder worden aangeboden.

Website: Marc-home.nl

Werkdag(en): maandag t/m zaterdag, behalve de volgende officiële feestdagen in Nederland: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. Zakelijke Aanbieder: de Leverancier die Product(en) via de Website aanbiedt aan Klanten.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van een Product en de Koopovereenkomst.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een Product aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Zakelijke Aanbieder.
 3. Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen eenzijdig door Marc-home worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst dan in werking nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt op de Website. Indien een Klant na de in de vorige zin beschreven bekendmaking een bestelling plaatst voor een Product, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Account Klant

 

 1. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden en gebruik van zijn inloggegevens (zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord) en voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
 2. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De Klant dient per e-mail bereikbaar te zijn en indien door Zakelijke Aanbieder verzocht tevens telefonisch.
 4. Alleen rechtspersonen, of personen van 18 jaar en ouder, mogen bestellingen plaatsen via de Website.

 

Artikel 4 – Koopovereenkomst

 

 1. Na acceptatie van de bestelling zal een Koopovereenkomst tot stand komen tussen de Klant en de Zakelijke Aanbieder.
 2. De Klant erkent dat Marc-home geen partij is en/of wordt bij de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Zakelijke Aanbieder.
 3. Indien Marc-home daar aanleiding voor ziet is zij te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen van Producten van Zakelijke Aanbieders niet te verwerken dan wel daar (aanvullende)voorwaarden aan te verbinden.
 4. De Klant is zich ervan bewust dat de Zakelijke Aanbieder de prijssetting en eventuele garanties bepaald. De zakelijke Aanbieder is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
 5. De Klant dient rechtstreeks contact op te nemen met de Zakelijke Aanbieder bij eventuele vragen en/of klachten betreffende het aangeschafte Product. Aangezien Marc-home het Product niet levert aan de Klant en geen partij is bij de Koopovereenkomst, erkent en accepteert de Klant hierbij dat Marc-home op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens de Klant en dat Marc-home niet verantwoordelijk is voor eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product.

 

Artikel 5 – Bestelling en levering

 

 1. De Website faciliteert middels het normale bestelproces de verkoop van een door de Zakelijke Aanbieder aangeboden Product aan de Klant.
 2. De Klant ontvangt van Marc-home een factuur en van de Zakelijke Aanbieder een pakbon.
 3. Voor alle Producten geldt dat ze pas in eigendom overgaan nadat de Klant alle in verband met de bestelling verschuldigde bedragen (via Marc-home) heeft betaald aan de Zakelijke Aanbieder.
 4. Bij plaatsing van een bestelling van een Product verplicht de Klant zich ertoe deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de desbetreffende Zakelijke Aanbieder te lezen en te accepteren.
 5. De Klant is zich ervan bewust dat een bestelling voor een Product zal worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden van de betreffende Zakelijke Aanbieder.
 6. De Klant is gerechtigd om binnen een termijn van dertig (30) dagen gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Zakelijke Aanbieder. Indien de Klant gebruik maakt van het (voorgeschreven) herroepingsrecht zal retournering kosteloos geschieden voor de Klant, met uitzondering van Producten waarvoor een andere retourregeling geldt zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Zakelijke Aanbieder. De Klant zal bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht ten hoogste de kosten van de retourzending dragen.
 7. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Marc Cook & Home, Kleine Molenstraat 1A, 6661 EC Elst, [email protected], 0481-745 246 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
 8. Het pakket met de bestelde Producten dat naar de Klant wordt verzonden bevat informatie ten aanzien van de wijze van retourneren. De Zakelijke Aanbieder zal binnen 24 uur na ontvangst van de retourzending zorgen voor verdere afhandeling indien de Klant gebruik maakt van het (voorgeschreven) herroepingsrecht en binnen de termijn van dertig (30) dagen een Product retour zendt.
 9. Marc-home zal de betaling zo spoedig mogelijk en rechtstreeks aan de Klant retourneren indien de Klant reeds een bedrag heeft betaald en hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de termijn van dertig (30) dagen. De Klant kan echter pas terugbetaling vorderen als het Product weer door de Zakelijke Aanbieder is ontvangen, de Zakelijke Aanbieder aangeeft het Product zelf af te halen of de Klant kan aantonen dat het Product is teruggestuurd naar de Zakelijke Aanbieder. Dergelijke (terug)betalingen vinden plaats zo spoedig mogelijk plaats.
 10. Tijdens de termijn van dertig (30) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn (voorgeschreven) herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Zakelijke Aanbieder retourneren.
 11. Indien een Zakelijke Aanbieder een bestelling van de Klant niet aanvaardt binnen de tussen Marc-home en de Zakelijke Aanbieder overeengekomen termijn, zal Marc-home de Klant na tien (10) Werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, informeren dat zijn bestelling niet is geaccepteerd. De eventueel door Marc-home ter zake reeds ontvangen betaling zal zo spoedig mogelijk worden geretourneerd.

 

Artikel 6 – Koopprijs en betaling

 

 1. Indien de Klant een Product via de Website bestelt, is hij de koopprijs van het Product uitsluitend verschuldigd aan Marc-home. De Klant is niet van zijn betalingsverplichting ter zake het via de Website aangeschafte Product bevrijd door rechtstreekse betaling aan de Zakelijke Aanbieder.
 2. Het betalen met Marc-home cadeaubonnen, kortingsbonnen, Rockspunten, Dukaten of Iris cheque, etc. is niet mogelijk.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, kan Marc-home de volgende stappen ondernemen:
 4. de Klant zal worden gewezen op de te late betaling;
 5. de Klant zal een termijn worden gesteld van veertien (14) dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
 6. indien de Klant verzuimt om binnen de termijn van veertien (14) dagen alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen aan Marc-home, dan zal Marc-home incassokosten, vertragingsrente en/of administratiekosten in rekening brengen, onverminderd de bevoegdheid van Marc-home om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 7. De Klant is zich ervan bewust en erkent dat de Zakelijke Aanbieder aan Marc-home het onherroepelijk recht heeft verleend om in naam van Marc-home en met uitsluiting van de Zakelijke Aanbieder de incassorechten uit te oefenen, of te laten uitvoeren door derden, die voortvloeien uit de Koopovereenkomst.

 

Artikel 7 – Informatie en gebruik gegevens

 

 1. Voor een optimale dienstverlening van de Zakelijke Aanbieder is het noodzakelijk dat ten tijde van het bestelproces de Klant zijn e-mail, of andere door de Klant geïnitieerde communicatiekanalen, nauwlettend in de gaten houdt zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Marc-home en/of de Zakelijke Aanbieder aan Klant verzonden informatie.
 2. Marc-home verzoekt de Klant bij aanmelding van een account en/of een bestelling om persoonsgegevens. De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens (zoals de NAWT-gegevens en een e-mailadres) worden gedeeld met de Zakelijke Aanbieder voor zover dat nodig is om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. De Zakelijke Aanbieder is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor het uitvoeren van de Koopovereenkomst.
 3. De Klant stemt ermee in dat Marc-home het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, de gegevens van de Klant bekend te maken aan derden indien Marc-home daartoe wettelijk is verplicht of passend acht om de nakoming van enig deel van de Koopovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden Zakelijke Aanbieder en Klant te handhaven en/of te controleren.
 4. De Klant is zich ervan bewust en accepteert dat het Evaluatiesysteem onderdeel vormt van de Website. Middels het Evaluatiesysteem kan de Klant de Producten en/of de Zakelijke Aanbieders een waardering geven. De Klant zal per e-mail worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Evaluatiesysteem. De Klant verklaart hierbij dat hij, indien hij deelneemt aan het Evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Verder verklaart de Klant dat hij zich zal onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie en dat zijn handelingen niet in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Marc-home is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de Website op te nemen dan wel deze te verwijderen zodra zij daar kennis van neemt.
 5. Marc-home is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor (kennelijke) verschrijvingen, ongeacht van welke partij de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

 

Artikel 8 – E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Zakelijke Aanbieder

 

 1. Marc-home stelt een e-mailapplicatie ter beschikking waarmee de Zakelijke Aanbieder en de Klant met elkaar in contact kunnen komen via hun respectievelijke accounts. Het is de Klant echter ook toegestaan telefonisch contact op te nemen met de Zakelijke Aanbieder.
 2. De e-mailapplicatie voorziet in de mogelijkheid voor Marc-home om alle communicatie die via de applicatie verloopt te bewaren. Deze communicatie kan door Marc-home worden ingezien en gebruikt om:
 3. ondersteuning te bieden aan de Zakelijke Aanbieder en/of de Klant bij eventuele vragen en/of problemen;
 4. te toetsen of de Zakelijke Aanbieder voldoet aan de met hem afgesproken servicelevels;
 5. procesverbeteringen te analyseren;
 6. risico- en marketinganalyses uit te voeren.
 7. De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Marc-home om de communicatie die via de e-mailapplicatie plaatsvindt op te slaan en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
 8. De communicatie die via deze e-mailapplicatie plaatsvindt zal door Marc-home maximaal twee (2) jaar worden bewaard.

 

 

Artikel 9 – Diversen

 

 1. Marc-home is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van accounts te blokkeren of de mogelijkheid om via de Website Producten van de Zakelijke Aanbieders te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Marc-home.
 2. Wanneer door Marc-home gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Marc-home deze Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar blijkt te zijn door degene die bevoegd is daarover te oordelen op grond van het toepasselijke recht, zullen de Algemene Voorwaarden voor zover het betreft de nietigheid, vernietigbaarheid of niet afdwingbaarheid ontbindbaar worden geacht en de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bepaling voor het overige van kracht blijven.
 4. Marc-home is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Zakelijke Aanbieder op de Website niet langer ter beschikking te stellen.
 5. Marc-home is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde(n). Marc-home doet hiervan tijdig mededeling aan de Klant.
 6. Marc-home kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Marc-home maakt zulke wijzigingen tijdig voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend. Bekendmaking kan ook digitaal. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 

De Koopovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen tussen Marc-home, de Zakelijke Aanbieder en de Klant zijn onderworpen aan Nederlands recht en alle geschillen die daaruit voortvloeien of samenhangen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.